TAO OM

Portal za alternativnu duhovnost i razvoj svijesti

                     T A O   O M    J A S N O Ć A

Posmatrati duboko, znači razmišljati o sveukupnosti svih pojava, znači razmišljati o sveukupnosti duha. Posmatrati duboko znači uvidjeti da su sve pojave u suštini prazne, a ipak prepoznati da u toj praznini postoji nešto, suviše tajnovito da ga možemo pojmiti prostim opažanjem. To postojanje koje i nije čvrsto postojanje, je nepostojanje koje je postojanje.

To postojanje je Tao Om.


 Pepoznavanje ishodišta postojanja, zahtjeva otvorenost duha i put koji traži da u čudu prepoznamo istinu. Istina, nije samo stvaranje svijesti o onome kako jeste, već podrazumjeva prepoznavanje njene prisutnosti u svemu, ma koliko se sve što posmatramo činilo neistinitim. Prepoznavanje istine temelj je ispravne duhovnosti, temelj je mirenja sa svijetom onakvim kakav svijet jeste. Pošto sve drugo stvara laž, koja zahtjeva podvrgavanje njoj i pružanje otpora prema svemu što nije u suglasju sa njom. Upravo zato je laž postala najveći neprijatelj čovječanstva, porobila ga je i zatvorila u krugove prihvatanja laži i neprihvatanja laži, koji se međusobno sukobljavaju.

 Za naš duhovni razvoj, presudna je uloga dosega istine kom težimo. Istina znači preispitivanje prije prihvatanja, a laž zahtjeva prihvatanje bez preispitivanja. Laž, je zaista neprijateljski nastrojena prema preispitivanju, ona ne podnosi preispitivanje i traži podčinjavanje bez suvišnih pitanja. Istina je sigurna u sebe. Istina ima povjerenje u sebe. Istina nema potrebu za otporom. Za istinu preispitivanje je put koji do nje vodi. A to je ono što svakom od nas treba da bude na umu, kada težimo istini. Spoznaja istine prirodan je tok duhovnog puta, i ako želimo ostati na tom putu, moramo težiti istini i samo istini. Istina je uvjek u dometu našeg opažanja, samo naše opažanje moramo priviknuti na istinu i osloboditi ga umnog upliva. Istina nije teško dokućiva, ali je teško razumjeti, sve dok ne shvatimo da smo mi u središtu, težnje ka istini.

 U sopstvenoj težnji ka istini, otkrio sam ishodište postojanja, Božansku česticu Tao Om u kojoj je sažeta istinska tajna postojanja. Nazvao sam je Tao Om pošto je njeno prepoznavanje bilo u savršenoj ravnoteži sa mantrom Tao Om, kojom sam započeo meditaciju. Put koji me odveo u jednu drugačiju stvarnost, stvarnost sjedinjenja sa iskonskom tvari univerzuma, sa beskrajnim poljem energije, koje gradi  mreža Tao Om čestica. To polje je neograničeno i vječno Božansko praishodište stvaranja i temelj na kom sve počiva. Tao Om nam pruža jasnu poruku da je sve jedno, da je sve jedinstvena cjelina, i jedinstvena suština, iz koje proizilazi postojanje.

Prema ovome što je rečeno, Tao Om nam daje jasnoću kojom možemo obuhvatiti prostrane svjetove, iako su brojni kao zrnca pijeska, uključujući sam naš duh, koji je samo jedna Tao Om čestica, u moru Tao Om čestica, našeg Univerzuma. Samo kada spoznamo Tao Om u svemu, imamo potpunu jasnoću uvida u postojanje. I potpunu svjest o tome, da je Tao Om sadržan u svemu, da je Tao Om ono što gradi  svijet. Za Tao Om ne postoji ni prošlost, ni budućnost. Tao Om samo prepoznaje sadašnjost svog ispoljavanja. Budućnost za Tao Om je samo skup mogućnosti ispoljavanja i djelovanja, od kojih se samo jedna ispoljava. Prošlost za Tao Om je trenutak ispoljavanja koji se više ne ponavlja. Is toga Tao Om crpi svoju vjećnost i pokazuje suštinu stvarnosti. Suština Tao Om stvarnosti, znači da i mi sami moramo biti u suglasju sa Tao Om česticom i da moramo slijediti njenu prirodu. Jer sam tako smo u ravnoteži sa svim bivanjem i sa svijetom oko nas.

 Ako stvaramo otpor prema prirodnom toku stvari, mi više nismo u potpunoj ravnoteži sa svijetom koji nas okružuje. Taj otpor je zapravo posljedica vječite čovjekove težnje za kontrolom svega što posjeduje i što se oko njega nalazi. Nedostatak te kontrole, za današnjeg čovjeka predstavlja slabost, a ne vrlinu. Ne znajući da je uzvišena vrlina prihvatanje svijeta kroz posmatranje, čovjek stalno trči za nečim novim, za novim uzbuđenjem, nesvjestan da bježi od stvarnosti. Stvarnosti koja je riječnikom savremenog čovjeka označena kao dosada, čija prisutnost ne donosi radost već tjeskobu i mrzovoljnost. Koja nas opet vodi u drugu krajnost, krajnost koja završava bjegom od dosade i u autodestruktive stvarnosti. Ne poznajući stvarnu prirodu svijeta, čovjek je postao izgubljen, a ta izgubljenost ga je vezala za određene stvarnosti, koje mu određeni period daju lažnu svrhu života. A sve što čovjek treba je da se vrati prirodnoj stvarnosti i živi u suglasju s njom.

 Na svom duhovnom putu, iskusio sam iskustvo vraćanja u prirodni tok stvari i spoznaju prirode stvarnosti. Tao Om je Božansko ishodište cjelokupne stvarnosti i kroz Tao Om Božanska svijest upravlja svim pojavnostima. Prepoznavanje te zakonitosti stvarnosti, otkriva njenu punu ljepotu i jednostavnost, koja je u današnjem svijetu zaboravljena. Ona otkriva da sve postoji s nekim razlogom i da se sve dešava s nekim razlogom. Ona poziva na prepuštanje prirodnim zakonitostima i na stvaranje povjerenja u prirodne zakonitosti. Poruka koju nam u tom smislu daje Tao Om je sažeta u nekoliko riječi – pusti neka se događa, Tao Om najbolje zna kako treba da se ispoljava. Imaj povjerenje u Tao Om. To povjerenje donosi jasnoću, a Tao Om jasnoća donosi prosvjetljujuće energije u naš život.

 27.10.2013. godine;

                  T A O   O M    N A D A H N U Ć E

 Posebnu zahvalnost dugujem glasu Tao Om, sili postojanja i mantri koja je

ispunila moj duhovni život, pružila mi duhovno utočište i

otkrila tajnu postojanja kao Božanskog ostvarenja.

 

Kako je glas Tao Om postao središte moje duhovne potrage, nadahnjuje me  i vodi me prema spoznajama duhovne stvarnosti. Tao Om razotkriva tajne postojanja i sve usmjerava prema Izvoru postojanja, prema Božanskoj Svijesti - Bogu. (Opis Boga kao Božanske Svijesti naveden je iz razloga  da se istinsko poimanje Boga ne pomješa sa religijskim.). Dakle Tao Om je vječito nadahnuće svih u potrazi za duhovnim znanjem i duhovno utočište prosvjetljenih, koje otklanja neznanje, laži i zablude. Tao Om je bit svega, osnova kojoj težimo iz koje proizilazimo i kojoj se vraćamo, naša je unutrašnja snaga, vijećna i postojana životna sila. Tao Om je početak Božanskog djelovanja, početak postojanosti, nosilac istine i jedinstva postojanja. Težnja ka glasu Tao Om, težnja je koja vodi do Boga, do duhovnog nadahnuća i otkrivanja tajni postojanja. Prepoznavanja glasa Tao Om u svemu, vodi do poniranja u tajnu postojanja, koja govori da je sve u suštini Jedno, da sve gradi Tao Om. Tao Om središte je naše duše i vjećna osnova našeg bića.

Tao Om otkriva da se rađamo u sili novog sna. Da se budimo sa prevladavanjem sna. Da probuđeni spoznajemo vjećnost i uviđamo uvijek postojanu bit. I postajemo sretni poput cvijeta na koji leptir sleti. Tao Om je bit svega, ono čemu težimo, iz čega proizilazimo, čemu se vraćamo i s čim živimo vjećno. Tao Om je jedina istina, sve drugo su prolazne sjene njegovog djelovanja. Stapanje i sjedinjenje sa glasom Tao Om vodi do slobode duha, pračene slobodnim ispoljavanjem istine o prirodi, o nama i svemu što kroz vjećnost Tao Om vodi. Nahnuće koje donosi glas Tao Om, nadahnuće je spoznaje jedinstva i slobode duha uronjenog u jedinstveno polje postojanja. Jedinstveno polje postojanja, otkriva našu povezanost, ali i samostalnost našeg duha, kao jedne jedine Tao Om čestice, unutar polja djelovanja svih Tao Om čestica. Zapravo, Tao Om je nosilac jedinstvene svijesti postojanja, koja proizilazi iz Božanskog Izvora. Tao Om je početak Božanskog djelovanja, početak postojanosti, nosilac istine i jedinstva postojanja. Težnja ka spoznaji glasa Tao Om, težnja je koja vodi do Boga, do slobode duha i duhovnog nadahnuća.

 Prepoznati Tao Om u svemu, dovodi do poniranja u tajnu postojanja, koja govori da je sve jedno, da sve gradi Tao Om. Tao Om je sveprisutna Božanska vibracija, koja otkriva put mira, put koji je sadržan u svakom njegovom djelovanju. U dubini svega vlada mir, a težnja ka tom miru težnja je prema glasu Tao Om. Iako je u središtu svake duhovne potrage pronaći mir, teško je prepoznati da mir proizilazi iz glasa Tao Om. Duhovni mir je mir koji Tao Om donosi i trenutku otkrivanja njegovog djelovanja. Tao Om je utočište prosvjetljenih i okosnica svakom u potrazi za duhovnim. Prosvjetljenje koje proizilazi iz glasa Tao Om, potpuno je prosvjetljenje, jer potiće od postojane životne sile.

Nadahnuće glasa Tao Om, plod je sklada, koji prepoznavanje glasa Tao Om oslobađa. Tao Om je plemenita duhovna riječ, koja savršeno opisuje suštinu Božanskog djelovanja i postojanja. Kao takva, najčistija i najispunjenija je mantra, koja naš duh, duhovnoj stvarnosti prepušta. Stvarnosti spokojstva i blaženstva, spoznaje istine, vjećnog toka postojanja i sveukupnog jedinstva. U tišini duhovne stvarnosti, Tao Om se otkriva u svim oblicima ispoljavanja. Tao Om je živa tvar postojanja. Prepoznati Tao Om u sebi znači prepoznati Božansko u sebi, prepoznati izvor nadahnuća u sebi. Nadahnuća koje razotkriva snagu koja leži u svima nama. Ono nas vodi miru sa nama samima, prevladavanju naših strahova i uvodi nas u pomirenje sa neminovnim tokom života.

Tao Om nadahnjuje otkrivajući moć promjene i vrijednosti mira sa vjećnim tokom svake Tao Om iskre koja nas sačinjava. To je uzvišeno nadahnuće i putokaz o putevima duha. Putevima koji znače mir, sklad i upoznavanje sa jednostavnosti i jasnoćom što je čini Tao Om. Tao Om je jezgro duhovne potrage i duhovne slobode. Tao Om se samo može doživjeti i osjetiti, kada svemu pristupimo s neizmjernom ljubavlju. Samo tada postajemo svjesni slobode glasa Tao Om i Božanstvenosti postojanja. Bez toga postajemo destruktivne ličnosti, nesposobne dosegnuti duhovno sjedinjenje s našim Izvorom. Tao Om je Božanska energija, koja nadahnjuje sve, daje odgovore na vidljivo i nevidljivo, opipljivo i neopipljivo. Kako bi dosegli Tao Om nadahnuće, trebamo biti usmjereni na Tao Om, težiti prema glasu Tao Om i prozrijeti zastore koji prikrivaju glas Tao Om. U tom pogledu pristup meditaciji je najvažniji, uz mantru Tao Om. U kojoj glas Tao prati udisaj, a glas Om izdisaj. Tao Om meditacija je savršeno meditacija, koja ne stvara duhovni napor, a otkriva stvarnu bit postojanja - Božansku česticu, iskru i vibraciju, koju nazivam Tao Om. Pristup glasu Tao Om, moguće je i ostvariti kroz usmjerene Tao Om molitve. Zato za kraj ovog članka navodim, dvije usmjerene Tao Om molitve:

 Tao Om Pristup

Sa spokojem u duši,

usmjeravam svoju pažnju

prema Božanskoj Svijesti – Bogu.

Izvoru glasa Tao Om.

s nadom da me uputi,

na put ispravnosti.

Put koji otkriva Tao Om,

put Istine i

spoznaje Tajne Života.

 --o--

Tao Om Molitva

Sa mirom u srcu,

usmjeren prema

Božanskom Izvoru i

Ishodištu glasa Tao Om

prvobitne mantre i

duhovne sile postojanja.

Pristupam ovoj molitvi,

zahvalan Bogu,

što je naš saputnik

na putu samosmpoznaje,

što ne dopušta da smo sami

i što je uvijek prisutan kroz Tao Om,

kako bi ga bolje spoznali

i duhovno znanje otkrili.

 --o--

09.02.2012. godine; 

          T A O   O M   D U H O V N A  V O D I LJ A

Zaokupljen metafizičkim poimanjem glasa Tao Om, upao sam u zamku gubitka veze sa duhovnom vrijednošću glasa Tao Om. Postao sam poput ptice, koja je ispala iz gnjezda i ostala zarobljena na litici, nespremna za svoj let. Sa tim osjećanjem, oslobodila se smutnja koja je opsjela moj um. Činilo se kao da sam se izgubio u metafizičkoj spoznaji glasa Tao Om, kao krutoj i apstraktnoj stvarnosti. Danima su me opsjedale ove nedoumice i smutnje. Tako da se potreba za duhovnim preispitivanjem, nametnula se sama od sebe. Kako bi se oslobodio suvišnih pitanja i nemira, okrenuo sam se prirodi. Hodeći šumskom stazom, hodeći prirodom ponovo mi se otkrila riznica slobodnog ispoljavanja glasa Tao Om. Vidio sam sklad, jedinstvo, život, čuo sam šumove, osjetio sam povjetarac, vidio sam raznolikost i iskusio jedinstvo sa svim. Te sam u trenutku prirodnog nadahnuća spoznao jednostavnu duhovnu poruku:

Ne traži Tao Om oko sebe, dok ga ne pronađeš u sebi... 

Prosvjetljujuća misao koja je preusmjerila moj duhovni razvoj prema mom unutrašnjem duhovnom biću. Iako je izgledalo da sam stao na pola puta, ipak sam dobio odgovor i uputu u kom smijeru da nastavim duhovno traganje. Ispunjen duhovnim nadahnućem tokom praktikovanja Tao Om meditacije postigao sam stanje potpune lakoće i slobode koja se širi iz duhovnog središta našeg bića prema van. Ponovo sam otkrio slobodu vlastitog duha koji titra duboko u nama i  njegovo jedinstvo sa svim. Spoznao sam da se u nama krije unutrašnja mudrost. Ona ne otkriva ništa o sebi, ne daje ni znak ni glas o sebi. Ali ipak je tu u nama i čini našu dušu, naše vječno i duhovno biće. A duša čini sve, izvor je svakog našeg djelovanja i vodi nas baš tamo gdje treba. I prije nego išta učinimo, treba da se potrudimo da osjetimo, da svako naše djelovanje počinje iz naše duše. Unutar ovog prosvjetljujućeg iskustva, spoznao sam da je glas Tao Om počivalište duše.

Naša duša je sažeta u samo jednoj sićušnoj Tao Om čestici, koja je izvorna čestica života Božanskom silom nadahnuta. Tao Om naše duše pokreće Božansko nadahnuće, s kojim moramo da se stopimo i slijedeći ga, život ostvarimo. Naša duša je Tao Om čestica usmjerena ostvarenju života i to je njena prava priroda. Spoznati Tao Om u kom počiva naša duša, znači spoznati jedinstvo sa svim, sa svim Tao Om česticama koje su ogledalo jedan drugoj. U suštini ne postoji nikakava razlika između Tao Om čestica, osim one uslovljene njihovim djelovanjem, koje proizilazi iz Božanskog nadahnuća. Zato dosegnuti unutrašnje biće, dosegnuti dušu, znači dosegnuti živototvorni Tao Om i spoznati duhovni mir i znanje o sebi. Samo sa znanjem o stvarnoj prirodi našeg duhovnog bića, možemo pronaći duhovno utućište. Tao Om naše duše nas upućuje prema samospoznaji, prema otkrivanju veličanstvenosti našeg bića. Igra glasa Tao Om, gradi naše tijelo, daje nam moć da čujemo, vidimo i osjetimo, da se prema sebi usmjerim, sa svime se stopimo i iskustvo života ostvarimo. Snaga našeg bića potiće iz naše duše, sažete u jednoj jedinoj Tao Om čestici. I kao što je svaka Tao Om čestica povezana s Božanskim Izvorom, tako su i Tao Om čestice koje grade naše tijelo povezane sa našom živototvornom Tao Om česticom i ona je preko svih Tao Om čestica povezana sa Božanskom Izvorom. Teško je shvatiti Tao Om, a još ga je teže pronaći u sebi. Kako bi se to postiglo, moramo postići stanje potpunog duhovnog mira, mira koji nas u cijelosti prožima i sjedinjuje sa okolinom. Na vrhuncu duhovnog mira, u nama se oslobađa neopisiva lakoća, osjećamo kako u nama titra naše duhovno središte i naše biće postiže stanje spokoja i blaženstva. Težeći spoznaji galsa Tao Om, postižemo duhovni mir, spoznajemo jednostavnost života i otkrivamo duhovne istine. Svaka Tao Om čestica u svom prvobitnom obliku djeluje u potpunom miru, smireno u skladu sa Božanskom porukom. Tao Om meditacija je zapravo put spoznje mira kao najveće Božanske vrline. Duhovni mir otvara kapije prosvjetljenja, daje nam odgovore na to ko smo mi i čemu mi težimo. Kad izgovaramo Tao Om mi zapravo samo izgovaramo zvučnu vibraciju koja označava sve vjećene Božanske čestice, koje tvore postojanje. Duhovni mir nam otkriva našu vezu sa Božanskim izvorom i vodi nas jedinstvu sa svim. Sve je jedno, samo je različito djelovanje Tao Om čestice. Tao Om je sveprisutno Božansko djelo, prema Božanskom ostvarenju usmjereno. Tao Om izgrađuje naše tijelo, ali naša duša je njegova snaga, koju čini samo jedan glas Tao Om, moćni graditelj života. Sa stvaranjem Tao Om je gradio postojanje, a sa stvaranjem života Tao Om je počeo doživljavati Tao Om. I tu je tajna života, postojanje glasa Tao Om koji doživljava drugi glas Tao Om izgrađujući živo tijelo. Tao Om duše život čini mogućim, kako bi doživio drugi Tao Om. Doživljaj stvara život, svaka Tao Om čestica koja prepozna drugu Tao Om česticu započinje život. Kad Tao Om čestica stvori doživljaj, ona postaje život. Doživljaj je ono što je pokrenulo i što pokreće život. Pronaći Tao Om u sebi, znači pronaći težnju za doživljajem u sebi, čiji je Izvor živototvorni Tao Om. A doživljaj, zapravo je misao kojoj se teži, a ta misao polazi iz samostalne težnje za doživljajem živototvorne Tao Om čestice, koju je na to potaklo Božansko nadahnuće. Božansko biće oživotvoruje Tao Om i nadahnjuje ga da se usmjeri prema samoostvarenju, prema postizanju punog duhovnog i stvaralačkog potencijala. Ova jednostavna istina, upućuje nas da potražimo unutrašnji izvor svog djelovanja, da otkrijemo svoju dušu i da je potaknemo na preobaražaj. Preobražaj sa kojim trebamo postići ispravno djelovanje. A šta znači ispravno djelovanje?


Ispravno djelovati, znači djelovati u skladu sa istinom, u skladu sa stvarnom prirodom postojanja i življenja. Naša istinska priroda je da smo vjećno duhovno biće, da smo vjećni Tao Om na putu samoostvarenja, koje proizilazi iz naših misli. Ispravno djelovanje znači njegovati svoje misli, učiniti ih besprijekornim, čistim i iskrenim. Njegovane misli rađaju besprijekorne riječi, koje postaju suština našeg djelovanje, jer je riječ misao, a misao riječ. Misli i riječi su pokretači života, one su pokretači samostvarenja. Kad imamo njegovane misli imamo i njegovane riječi, a one stvaraju djela zasnovana na poštenju, iskrenosti, nesebićnosti i jednostavnosti duše. Jednostavnosti živototvornog glasa Tao Om je jednostavnost duše. Ispravnim djelovanjem ostvarujemo vezu sa Božanskim Izvorom i obogaćujemo svoj život. Ispravno djelovanje podrazumjeva djelovanje koje ne šteti nikome, ni nama ni drugome. Usmjereni prema vlastitom duhovnom biću, prema unutrašnjem glasu Tao Om, spoznjemo ispravno djelovanje, koje kazuje ono što ne želiš sebi, ne poželi ni drugome. Jer sve je jedno, sve povezuje i tvori Tao Om. Ispravno djelovanje nas obavezuje da poštujemo sve, jer sve je samo dio jedne cjeline, koja čini postojanje. Ispravno djelovanje čini prirodni zakon, na kom počiva cjelokupno djelovanje Tao Om čestica unutar Univerzuma. Usmjereni prema glasu Tao Om, zapravo okrećemo se svom duhovnom izvoru i duhovnoj vodilji. Sa spoznajom da je naša duša jedna jedina Tao Om čestica, da je sve što postoji djelo Tao Om čestica, vraćamo se jedinstvu sa svim. A to jednistvo je izvor naše mudrosti. Tao Om je naše iskonsko unutrašnje duhovno sjedište, prvobitni izvor svake naše aktivnosti unutar beskonačnog polja postojanja, koje prelazi iz jednog oblika u drugi. Ali u ovom svijetu mi smo izgubili vezu sa svojom dušom i što prije vratimo tu vezu, postići ćemo puno razumjevanje naše uloge u ovom ovozemaljskom životu. Iskreno govoreći, Tao Om nas usmjerava na put, na snažan put, put prema ishodištu postojanja nas i univerzuma.Tao Om je istinska duhovna vodilja, s kojom u vezi stićemo znanje o sebi, znanje o svijetu u kom živimo i znanje o beskonačnoj prirodi postojanja koja mjenja oblike, ali ne išćezava, ne gubi se. Sve misli i osjećaji proizilaze iz naše duše, iz našeg duhovnog i vječnog bića, koje čini glas Tao Om. Ali sa gubitkom te veze, naša duša povezuje se sa mislima i osjećajem, sa čulnim prepoznavanjem i poistovjećuje kao jedino postojano biće u trentuno prepoznatljvoj stvarnosti. Istina je zapravo u nama, ta istina je Tao Om, koji moramo čuti, koji moramo osjetiti i doživjeti u sebi, da bi ga mogli uvidjeti u svemu što nas okružuje. Mi moramo naučiti slušati svoje unutrašnje biće. Mi to moramo, jer sve što činimo nesvjesni svog unutrašnjeg glasa činimo u neznanju.

15.10.2011. godine; 

                 T A O   O M   D U H O V N O S T


"Ne proklinji svoj život, oplemeni ga svojim djelima, očisti ga riječima, uveličaj svoj život svojim prisustvom.“ Selverijan Jesudijan

 

Ovaj portal prvenstveno je zamišljen, kao mjesto na kome predstavljam rezultate svog duhovnog rada, kroz aspekte alternativne duhovnosti i razvoja svijesti. Poslije niza uvodnih članaka, Tao Om duhovnost je nastavak duhovno usmjerenih tekstova. Kroz ovaj tekst, predstavljam duhovne vrijednosti, proistekle iz Tao Om meditacije i spoznaje glasa Tao Om.

Cjelokupno to iskustvo je postalo moj putokaz u promjeni sopstvene svijesti, razvijanju duha i prosvjetljenju životnih navika. Ovim putem želim ponuditi odgovore, na neka pitanja, koja se u različitom intenzitetu nameću tokom cijelog života. Već duže vrijeme osjećam nagovještaje promjena na duhovnom planu. Sve što ovdje napišem, rezultat je mog duhovnog iskustva. Svako od nas, svaki čovjek je različito pristupačan prema duhovnim vibracijama, što je glavni uzrok različitog doživaljavanja duhovnih poruka. Upravo to, stvarnu duhovnost čini veličanstvenom, jer daje različite pristupe, koji dovode do istog cilja, spoznaje duhovnog jedinstva. Teško je načiniti prvi korak u tom smijeru, to je ono što sami moramo proči, jer ukoliko imamo posrednike, naš duhovni put biće oskrnavljen. Krenuti putem duhovne spoznaje, nije nimalo lako i znači preispitati sebe, svoja vjerovanja, svoje unutrašnje biće, znači stalni rad na sebi, stalnu težnju ka višim duhovnim ciljevima. Kada izaberemo taj put počinje niz nezaustavljivih promjena, kroz postepeno duhovno buđenje. Sa tim nastupa jednostavnost života, koja podrazumjeva podučavanje okoline istini, ljubavi i duhovnosti vlastitim primjerom. Kroz ovakvo djelovanje podižemo nivo svijesti, što nam otkriva bezbroj staza koje vode do duhovnog znanja. Primjena duhovnog znanja dovodi do proboja naše svijesti u kolektivnu svijest čovječanstva. A svaki proboj svijesti, oslobađa izboj energije, čije energetsko polje, postaje začetak procesa duhovnih promjena. Ovo polje mjenja nas same i naše duhovno ozračje,  postajemo duhovno zrelija bića. Kroz takav duhovni razvoj, postigao sam različite vrijednosti koje mjenjaju percepciju stvarnosti, koja prevladavaju strah, netrpeljivost, napetost, nepovjerenje, sumnjičavost i druge štetne oblike ponašanja. Sa stečenim duhovnim vrijednostima, postaješ svjedokom duhovne, prirode postojanja, koje sve čini smislenim.

Prva duhovna vrijednost, proistekla iz Tao Om meditacije, jeste da je tako nazovem rastakanje sopstvenog bića. Kroz ovo iskustvo spoznao sam vlastiti duh, odvojeno od svog tijela, koje sam doživio kao dom vlastitog bića. Taj dom nam je dat, kako bi proživjeli iskustvo postojanja u ovom svijetu i nastavili razvoj svoje duše. Sa ovim iskustvom sam potpunije shvatio prirodu sopstvenog duhovnog i tjelesnog postojanja. Glas Tao Om mi je pomogao kroz cijelo to iskustvo, usmjerio me ka, i doveo do snažne duhovne spoznaje.

Sa meditacijom uz glas Tao Om, povećao sam svoj duhovni potencijal, koji me otvorio ka razumjevanju duhovne pozadine postojanja. Tim putem sam potvrdio već ranije stečeno razumjevanje samog glasa Tao Om, kao Božanskog pečeta, koji održava postojanje. Traganjem za unutrašnjom spoznajom glasa Tao Om, transformisao sam vlastitu ličnost i otkrio skrivenu duhovnu snagu, iz koje proizilazi životna energija. Kroz cjelokupno to traganje polako sam shvatio, da je doživljaj svijeta, zapravo čulni doživaljaj stvarnosti, koji prvenstveno omogućava život na ovom svijetu. Čula nam otkrivaju ljepotu prirode, pomažu nam da u svemu spoznamo Tao Om. Kroz to spoznavanje otkrivamo i shvatamo zakone koji nas odvode u stanje duhovnog mira i tihe radosti.

Sa postizanjem duhovnog mira, uspijevam sve više i više prevladati stećene predrasude. Prevladavanjem predrasuda, postigao sam sposobnost sagledavanja stvarnosti, onakvom kakva ona jeste. Razumio sam kako naš um, sa unaprijed postavljenim mišljenjima, narušava stanje potpune prisutnosti u stvarnosti. Predrasude kao umne postavke mjenjaju stvarnost, iskrivljavaju je i čine težom nego što ona zaista jeste. Sa odbacivanjem predrasuda i unaprijed stećenih mišljenja, osobodio sam se okova lažne stvarnosti, i dalje ih se oslobađam.

Uporedno sa navedenim duhovnim vrijednostima, započeo sam sa pravilni sagledavanjem prošlosti i budućnosti. Prevaladao sam osjećaje o promjeni prošlosti i predrasude o utjecaju prošlosti, na sadašnjost i budućnost. Zapravo shvatio sam da trenutak sadašnjosti, već  trenutak prošlosti, a trenutak budućnosti koji dolazi, uskoro je prošlost. Površno razumjevanje tjera nas u koštac preispitivanja prošlosti i u trku sa vremenom. Istina je jednostavna. Ne treba žaliti za onim što se dogodilo, što je prošlo jer ta razmatranja obično narušavaju duhovni mir. Možemo sagledati nešto što se dogodilo, tek toliko kako bi izvukli neku pouku. Također ne treba voditi ni život, kao trku sa vremenom, koja nas duhovno iscrpljuje. Jednostavno se treabamo posvetiti sopstvenom biću i biti usmjereni na njegovo stanje u sadašnjem trenutku. To usmjerenje mene je probudilo, učinilo me svjesnijim u svakom trenutku. I daje mi snagu da se ponovo vratim u stanje svjesnosti, kad iz njega „iskočim“. Povećanjem pažnje prema sebi, također sam postigao putem meditacije uz glas Tao Om. Glas Tao Om kao duhovna vodilja, u meni je otvorio jedan novi svijet unutrašnjeg mira i zadovoljstva. Zahvaljujući njemu postigao sam još jednu duhovnu vrijednost, vrijednost pravilnog djelovanja i postupanja. Odbacivanjem teških i sputavajućih misli, svakodnevno izgrađujem novi stav svjesnosti. Gomila privida, za koje sam smatrao da su duhovni putokazi, odbačena je. Duhovno nadahnuće koje sam stekao, oslobodilo je ogroman kreativni potencijal, pri čemu sam postigao još jedno razumjevanje glasa Tao Om. 

Traganje za novim smislom,

vodi u besmisao.

Sve što postoji,

oduvjek ima smisao.

Sve njeguje Božanska misao,

a smislenim čini Tao Om. 

Na osnovu stećenog iskustva Tao Om sve čini smislenim. Duhovno traganje uz glas Tao Om život čini smislenim, čini postojanje smislenim i otkriva duhovnu prirodu svijeta, svemira, Univerzuma. Usmjeren prema glasu Tao Om, spoznaji njegove suštine i značenja, brzo ulazim u stanje duhovnog mira i meditacije. Glas Tao Om mi pomaže da duhovno traganje, provodim svakodnevno, da sam duhovno usmjeren i da otkrivam nova veća i šira značenja postojanja.

Stećene duhovne vrijednosti, tokom duhovnog traganja, mjenjaju naš život samo u onolikoj mjeri u kojoj ih razumijemo. Razumjevanje duhovnih vrijednosti je suština duhovnog puta, to je ono što nas čini moćnom snagom vlastite promjene i preobražaja. Preobražaj iz duhovno nesvjesne, u duhovno svjesnu osobu je toliko veličanstven, da izaziva sumnju onome ko ne razumije samu bit tog procesa. Duhovno nadahnuće oslobađa duhovnu energiju koja iscjeljuje tijelo, preporađa dušu i daje uvid u duboko razumjevanje postojanja našeg vječnog bića. Potvrda tog bića, najsnažnije je iskustvo duhovnog puta, koje nas oslobađa svih privida.

16.11.2010, godine; 

                     T A O  O M  -   P U T   M I R A

 

"Prvi mir, koji je najvažniji, je onaj koji dolazi u dušu čovjeka kad shvati svoju vezu, svoje jedinstvo s Univerzumom i svim njegovim moćima, i kad shvati da se u središtu Univerzuma nalazi Veliki Duh i da je to središte svugdje, da se nalazi u svakom od nas". Crni Los, Oglala Sioux
  
 
Moja duhovna potraga je započela sa mantrom Tao Om, a transformisala se u spoznaju glasa Tao Om. Svjestan glasa, odnosno Božanske vibracije Tao Om pronašao sam svoje duhovno utočište i spoznao mir kao najveće bogatstvo. Mir nam daje snagu da vidimo i osjetimo jasno, da oslušnemo i upoznamo sebe i svjesno izgrađujemo vlastiti duh.

Kao osnova postojanja Tao Om na najnižoj razini svemu daje mir, mir je osnova na kojoj počiva Univerzum. Ali u ovom tekstu neću se puno baviti metafizičkom prirodom glasa Tao Om, već ću se posvetiti njegovom značenju na polju duhovnog života. Slijediti Tao Om znači težiti miru i spoznati mir u svemu, znači stvarati i širiti mir oko sebe. Filozofija koju crpim razumjevanjem glasa Tao Om, stalno i iznova otkriva mi vrijednosti mira u životu. Prema drevnom prevodu Tao Om znači put mira. Na osnovu dosadašnjeg spoznajnog iskustva, u želji da približim duhovno značenje glasa Tao Om, opisujem ga riječima:

 Tao Om je put duhovne spoznaje mira, kao najveće Božanske vrline.

 Mir koji proizilazi iz svjesnosti o sveprisutnosti glasa Tao Om, budi našu svijest i olakšava nam da postignemo stanje potpune prisutnosti, u kom oslobađamo svoj puni duhovni potencijal.  Otkrivati Tao Om znači doseći mir, od sebe odagnati nemir i vidjeti svu ljepotu postojanja u svakom trenutku ovdje i sada. Mir je svuda oko nas, mir je u nama samima i svim djelovima Univerzuma, osnova je svih prirodnih zakona. Izgrađujući svijest o prisutnosti glasa Tao Om u svemu, postigao sam mir, unaprijedivši stanje vlastite svijesti. Tao Om je snažna duhovna vodilja, koja otkriva i donosi mir u svakodnevno življenje.

Samo mirna duša može doseći prosvjetljenje, samo miran um može otkriti istinu i spoznati znanje. A to je i težnja našeg beskonačnog duha, koji teži da postane svjestan sebe, da razumije suštinu i jasno vidi stvarnost. Samo je u tom slučaju moguće spoznati, očuvati i širiti mir.

Mir!!!

Šta je to mir?

 Mir je stanje ispunjenosti duha, u kom smo svjesni svoje prisutnosti i svoje postojanosti.

 Mir je najveća vrlina, on nam daje snagu da oslušnemo vlastito tijelo, da čujemo zov vlastite duše i upoznamo istinsku prirodu svog bića.

Mir budi Božanske iskre u nama, našem srcu i našoj svijesti, i ko svoje djelovanje vrši u potpunom miru, dostiže prosvjetljenje.

Mir je sasvim prirodno stanje Univerzuma, najdragocjenija je vrijednost koja istinu otkriva i vraća nas Izvoru. Vraća nas našoj slobodnoj svijesti koju nazivamo dušom i Izvorišnoj svijesti koju nazivamo Bogom. Mir dakle istovremeno vodi samospoznaji i spoznaji Božanskog, pri čemu otkrivamo istinu i razumjemo duhovno znanje.

Mir nas usmjerava da pogledamo sebe i da vidimo svoje stvarno mjesto u ovom svijetu, da širimo vidike, sa kojima izgrađujemo vlastiti uvid u stvarnost, koju vidimo jasno, bez površinskih projekcija uma.

  Svakodnevna primjena glasa Tao Om kao mantre odrazila se na moje življenje, jer mi pomaže da umirim svoj um i duhovno napredujem stalnim otkrivanjem novih duhovnih vrijednosti. Ukoliko postignemo potpuni mir, otvaramo se prema sebi, vidimo sebe onakvim kakvi jesmo. Težnja miru umjeće je mudrih, koji sa mirom u srcu i duši, savladavaju impulse razjarenog uma. Za takve, koji svoje djelovanje vrše u miru kažemo da su prosvjetljeni, da upražnjavaju prosvjetljenje.

Korištenjem mantre Tao Om, ostvario sam stanje potpunog tjelesnog i duhovnog mira, tako da kažem stanje „zaleđene stvarnosti“ u kom sam bio svjestan „sebe“ odvojeno od svog tijela, koje sam doživio kao svojevrsnu ljušturu. U ovom stanju jasno se može uočiti dubina, suština i duhovna pozadina postojanja, oslušnuti i osjetiti svoje iskonsko biće i pronaći Tao Om u svemu. Na taj način se Tao Om upoznaje, iz toga se rađaju, jednostavne i sadržajne spoznaje:

-o- 

Sve se mjenja samo Tao Om ne,

Iako je nosilac svake promjene.

Tao Om jedino postoji, sve drugo su obmane.

 -o-

Ko teži spoznati Tao Om, teži prosvjetljenju.

Ko spozna Tao Om, prosvjetljen je.

Ko slijedi Tao Om, oslobođen je.

 -o-

Pronači Tao Om u svemu, znači pronači mir u svemu, znači razumjeti mir na kom sve počiva. Pronalazak mira uz pomoć mantre Tao Om uz razumjevanje njenog značenja, probudilo me iz košmara neurednog duhovnog života. Glas Tao Om u svom punom značenju postao je moje skrovište mira i duhovno uporište, gdje svakodnevno pronalazim smisao i svu ljepotu življenja, uz stalnu nadogradnju duha. Mir proistekao iz mantre Tao Om, koji sam stekao dao mi je snagu da spoznam istinu, vidim suštinu i razumijem osnovne zakonitosti Univerzuma. Univerzum je uvijek postojao i uvijek će postojati, zajedno sa nama kao njegovim sastavnim djelićima. Univerzum je Božansko ostvarenje, plod Božanske Svijesti koja se na taj način ispoljava. Ljudi kao dio te svijesti su djeca Univerzuma, sa darom spoznaje vječnog duha, Božanskog duha koji je u svemu prisutan i čiji je pečat Tao Om. Samo uz pomoć umirenog uma, sa mirom u srcu i duhovno ispunjeni možemo spoznati istinu. Istina nas oslobađa, ona nam pomaže da na svijet gledamo drugačije i živimo u njemu radosni, slobodni i sretni u svakom momentu, u kom uvjek i iznova pronalazimo iskre Božanske prisutnosti.

U svemu možemo uvidjeti Tao Om i usmjeriti se na Tao Om, pri čemu dostižemo duhovni mir i prepoznajemo svoje biće i svoj duh, postižući jedinstvo sa svim. Stanje jednosti – Jednote, stanje je najdubljeg duhovnog mira, u kom se vraćamo svom praizvoru. Na taj način upoznajući sebe, počinjemo sve raditi smireno, živjeti smireno i stvarati mir oko sebe. Mirna duša privlaći mirne duše, stvara oko sebe mir i harmoniju, privlaći energije mira, ljubavi i životne radosti. Takav čovjek je uvijek na putu prema samom sebi, uvijek ide u susret svom iskonskom biću. A u takvom stanju on ide u susret i njemu ide u susret mir, mirni ljudi, mirne životinje, mirna bića. On širi mir, on postaje svojevrsna zvijezda, koja isijava najharmoničnije stanje glasa Tao Om, koji snažno djeluje na okolinu. Postizanje ovakvog stanja mira nije lagano, ali je vrijednost dostići ga, jer preporađa ne samo dušu, već i duh i tijelo i samo naše postojanje. Vraća nas u stanje istinske, duboke i beskonačne postojanosti, vraća nas miru naše duše.

Te vrijednosti mi je dao glas Tao Om kao mantra, kao osnova postojanja, kao duhovna vodilja i Sveprisutna Božanska čestica. Zato glas Tao Om iznimno cijenim jer me usmjerio na stazu duhovnog traganja, na kojoj sam otkrio MIR.

06. 07. 2010. godine.